Algemeen:
De oudervereniging bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen op basisschool Antonius, die op vrijwillige basis contacten onderhouden met de school en samen activiteiten organiseren. De oudervereniging verleent assistentie bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, carnaval, eindejaarsfeest e.d. Hieraan wordt ook een financiële bijdrage geleverd. Ook treedt de vereniging op als vertegenwoordiger van de ouders in het overleg en de samenwerking met MR en team.
 
Alle bepalingen en doelstellingen van de ouderverenging zijn na te lezen in de statuten en het huishoudelijk reglement, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de secretaris.

Financiën: 
Om diverse activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de oudervereniging van haar leden een bijdrage per kind, dat op school zit. Deze bijdrage wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor de kinderen, die in de loop van het schooljaar instromen, geldt een aangepaste bijdrage al naar gelang het aantal maanden dat zij deelnemen aan het schooljaar.
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt de oudervereniging verder verantwoording af over de bestede gelden en stelt zij tevens de hoogte van de ouderbijdrage en de begroting vast, na instemming van de ouders. De ouderbijdrage is vrijwillig! Als een leerling niet kan of wil deelnemen aan bovengenoemde activiteiten die worden betaald uit de ouderbijdrage, wordt door de school een vervangende activiteit aangeboden.

 
Samenstelling ouderraad:
 
De ouderraad bestaat in schooljaar 2017-2018 uit onderstaande ouders. U kunt contact opnemen door één van de ouders aan te spreken, of te mailen naar: ov.buggenum@basisschoolantonius.nl 
 
Naam oudervereniginglid     Functie Moeder/vader van...
Martine Haans voorzitter Yves, Sep
Martijn Schreurs penningmeester Lucie, Niek
Nicole Philips secretaris Servaas, Frédérique, Lauren
Dana van de Rieth   Lotte, Nic
Kelly Herlaar   Quinten
Chantal Baars   Jayden, Demian
Dennis Mouthaan   Saar, Liz
- Lid namens team -
Linda Op den Camp Lid namens directie -