Ouderraad

 

Algemeen

De oudervereniging heeft als doel: het namens de gezamenlijke ouders/verzorgers ondersteunen van de school bij de zorg voor de kinderen. De vereniging bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen op basisschool Antonius, die op vrijwillige basis contacten onderhouden met de schoolleiding en samen activiteiten organiseren. De oudervereniging verleent assistentie bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten op school. Hieraan wordt ook een financiële bijdrage geleverd. Ook treedt de vereniging op als vertegenwoordiger van de ouders in het overleg en de samenwerking met MR en team. 39 Alle bepalingen en doelstellingen van de oudervereniging zijn na te lezen in de statuten en het huishoudelijk reglement, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de secretaris.

 

Financiën

Om diverse activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de oudervereniging van haar leden een bijdrage van 10 Euro per kind, dat op school zit. Deze bijdrage wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor de kinderen, die in de loop van het schooljaar instromen, geldt een aangepaste bijdrage al naar gelang het aantal maanden dat zij deelnemen aan het schooljaar. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt de oudervereniging verder verantwoording af over de bestede gelden en stelt zij tevens de hoogte van de ouderbijdrage en de begroting vast, na instemming van de ouders. De ouderbijdrage is vrijwillig. Lidmaatschap Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders. De ouders worden bij inschrijving van hun kind(eren) bij Basisschool Antonius lid van de oudervereniging. De ouderraad fungeert als bestuur van de oudervereniging. De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen.

Samenstelling ouderraad:

De ouderraad bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit onderstaande ouders. U kunt contact opnemen door één van de ouders aan te spreken, of te mailen naar: ov.buggenum@basisschoolantonius.nl   
 

Naam or lid

Functie

Moeder/vader van

Dimphy Hendrix 

voorzitter

Luna

Bart Caris 

penningmeester

Don, Lieke

Nicole Philips

secretaris

Frédérique, Lauren

Lobke Theelen

 

Tuur

Nicole Thissen

 

Yorc, Rick, Luuk

Dennis Mouthaan

 

Saar, Liz

Chantal Baars    

 

Jayden, Demian

Philomène de Jong

Lid namens team